6 nieznanych faktów z Ustawy o ochronie danych osobowych – wersja 2015

Ustawa o ochronie danych osobowych została stworzona przez ludzi i dla ludzi. Oto sześć nieznanych faktów z jej znowelizowanej wersji, która weszła w życie 1 stycznia 2015 roku.

1. Tylko do 30 czerwca 2015 r. możliwe jest zgłoszenie do GIODO dotychczasowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Podstawa prawna to art. 46c znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych:

Art. 46c.

Generalny Inspektor prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr administratorów bezpieczeństwa informacji, zawierający informacje, o których mowa w art. 46b ust. 2

pkt 1 i pkt 2 lit. a i c.

2. Ustawa o ochronie danych osobowych pozwala na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Podstawa prawna to rozdział 23, art. 23, punkt 4 i 5:

4. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych;

 

 

Pod warunkiem, że (ust. 1 pkt 5):

1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

3. Ustawa o ochronie danych osobowych została znowelizowana w 2014 roku. Jej znowelizowana wersja obowiązuje od 1.01.2015 roku.

Podstawa prawna:

Art. 62. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia (…)

 

(Przypis: Zamieszczony w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1182).)

4. Ustawy o ochronie danych osobowych nie stosuje się w działalności dziennikarskiej

Podstawa prawna:

Ustawa o ochronie danych osobowych, rozdział 1, art. 3a:

 

2. Ustawy, z wyjątkiem przepisów art. 14–19 i art. 36 ust. 1, nie stosuje się również do prasowej działalności dziennikarskiej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) oraz do działalności literackiej lub artystycznej, chyba że wolność wyrażania swoich poglądów i rozpowszechniania informacji istotnie narusza prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

5. Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy sformułowań „kierowca samochodu volvo o numerze rejestracyjnym DLE 98JR” ani zdjęć jak poniższe wykonywanych przez osoby postronne.

Nie dotyczy, ponieważ: 1) nie jest możliwe zidentyfikowanie jego kierowcy, 2) osoba postronna nie ma dostępu do spisu łączącego numery rejestracyjne i nazwiska osób (patrz też HistoriaPojazdu.gov.pl).

Volvo S60 - DLE 98JR

Podstawa prawna:

Ustawa o ochronie danych osobowych, rozdział 1, art. 6:

1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
2. (…)
3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

6. Ustawa o ochronie danych osobowych NIE wymaga obecności administratora bezpieczeństwa informacji

Podstawa prawna:

Art. 36a. 1. Administrator danych może [podkreślenie ŁB] powołać administratora bezpieczeństwa informacji.

 

 

W poprzedniej wersji ustawy – punkt usunięty:

[3. Administrator danych wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony, o których mowa w ust. 1, chyba że sam wykonuje te czynności.]

[Głosów:1    Średnia:5/5]
Tagi: , , ,