Zmieniona ustawa krajobrazowa. Będą opłaty za billboardy i reklamy na budynkach

Od 11 września wchodzi w życie znowelizowana ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą gminy mogą pobierać opłaty od tablic reklamowych przy drogach, na budynkach, płotach itd.

Gminy o poborze opłat mogą zadecydować samodzielnie. Jeśli tak się stanie, właściciel powierzchni reklamowej będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty niezależnie od tego, czy powierzchnia jest wykorzystana.

Zmiany prawne dotyczą:

 • właścicieli wolnostojących nieruchomości (np. domy, zabudowania gospodarskie) lub obiektów budowlanych (płoty, słupy, konstrukcje metalowe), nieruchomości gruntowych (chyba że te zostaną oddane w użytkowanie wieczyste – tutaj obowiązuje punkt poniżej: ),
 • użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
 • posiadaczy samoistnych nieruchomości.

Opłata będzie mogła zostać wprowadzona wyłącznie na tych terenach, na której obowiązują ustalone przez gminę zasady dotyczące obiektów małej architektury.

Podstawa prawna:

Art. 17a.

 

 1. Rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.
 2. Opłata reklamowa może być pobierana jedynie na obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
 3. Opłatę reklamową pobiera się od:
  1) właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
  2) użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
  3) posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,

  4) posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

  a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,

  b) jest bez tytułu prawnego

  – jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.

 4. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany, na których zlokalizowana jest tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, jest przedmiotem współwłasności lub pozostaje w posiadaniu dwóch lub więcej osób obowiązek w zakresie wniesienia opłaty reklamowej ciąży solidarnie odpowiednio na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach.

   

 5. Opłaty reklamowej nie pobiera się jeżeli tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, o których mowa w ust. 2:
  1) nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie;
  2) stanowią szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
  3) są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa;
  4) służą wyłącznie do upowszechniania informacji:a) trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia,
  b) o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.

   

 6. Kwotę zapłaconego podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, zalicza się na poczet opłaty reklamowej należnej od tej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego.

Tagi: , , , , ,